Reklama

Ruszył nabór wniosków na wymianę pieców! Termin TYLKO do 22 listopada!

Opublikowano:
Autor:

Ruszył nabór wniosków na wymianę pieców! Termin TYLKO do 22 listopada!  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub usprawnieniu źródeł ciepła na terenie miasta Mielca.

Wszelkie dostępne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku możecie pobrać poniżej. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się dziś 15 listopada a zakończy się w środę 22 listopada.  

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających
na wymianie lub usprawnieniu istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez:

1) demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż kotła gazowego lub kotła
na paliwa stałe, nie gorszego niż klasy 5, posiadającego certyfikat wystawiony przez producenta lub

2) zakup i montaż do istniejącego źródła ciepła urządzenia w postaci palnika dopalającego dym, posiadającego certyfikat wystawiony przez producenta.

Wszystkie kotły i urządzenia montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się
o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Wysokość dotacji:

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy, z tym że wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła lub urządzenia, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł w przypadku zakupu kotła lub nie więcej niż 1.000,00 zł w przypadku zakupu urządzenia.

Wniosek o udzielenie dotacji:

Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p.17 w godz.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt.7.30 – 15.30.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Regulaminu,

3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie o przybliżonym wieku kotła.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Kryzysowego, I piętro, pokój nr 17, w terminie od 15 listopada do 22 listopada 2017 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu wniosku, w ramach środków zarezerwowanych  na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Mielec.

W terminie do 30 listopada 2017 r., na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez wnioskodawcę z  Gminą.

Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego  Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr tel. (17) 788 85 28.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIX/380/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych
z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 26 października 2017 r., poz. 3462), zwana dalej „Uchwałą”.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE