Reklama

Torbus: "Działalność starosty jest destrukcyjna"

Opublikowano:
Autor:

Torbus: "Działalność starosty jest destrukcyjna" - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Wielokrotnie na łamach Korso były dyrektor mieleckiego szpitala wypowiadał się w sprawach mu bliskich. "W związku z bieżącą dyskusją na temat Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu pragnę i ja jako były z-ca dyrektora szpitala ds. ekonomiczno-finansowych oraz uczestnik konkursu na dyrektora wyrazić w tym zakresie swoją opinię" - napisał do nas Zbigniew Torbus.

Oświadczenie publikujemy w pełnej wersji:

OŚWIADCZENIE
BYŁEGO Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
SZPITALA POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
DOTYCZĄCE STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO

Odnosząc się do zarzutów Pana Zbigniewa Tymuły Starosty Powiatu Mieleckiego w zakresie planów finansowych Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2015 i 2016 niniejszym stwierdzam, iż według mojego stanu wiedzy i istniejącej dokumentacji, nie zachodzą żadne przesłanki aby procedowanie z nimi związane uznać za wadliwe. Co więcej, mogę powiedzieć że może być przedstawiane jako wzorcowe dla innych SPZOZ-ów.

Trudno jest mi więc zrozumieć, że stanowi to przedmiot zarzutu w stosunku do Przewodniczącej Rady Społecznej, Pani Joanny Rębisz. Jedynym logicznym uzasadnieniem tego stanu, może być tylko to, że jest to kontynuacja pewnego stylu zarządzania uprawianego przez Starostę Powiatu Pana Zbigniewa Tymułę, gdzie za czyjeś dobre efekty pracy „nagrodą” jest zwolnienie go z tej pracy (tak stało się między innymi w przypadku mojej osoby). Równocześnie z przykrością chcę dodać, że także w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Szpitala, w mojej opinii działalność Starosty jest destrukcyjna.


1.STAN FAKTYCZNY : „FEUDALNY” STYL ZARZĄDZANIA STAROSTY
Pełniąc funkcje Z-cy Dyrektora Szpitala ds. ekonomiczno-finansowych oraz kandydując na stanowisko Dyrektora Szpitala miałem okazje bezpośrednio poznać styl zarządzania uprawiany przez Starostę Powiatu Pana Zbigniewa Tymułę. Apodyktyczność, a przy tym niespójność decyzji, brak konsultacji, częste zmiany decyzji, a w sprawach ważnych częstokroć ich brak, powodowały duży dyskomfort współpracy Dyrekcji Szpitala ze Starostą. Byłem świadkiem wywierania presji na Dyrektorze Szpitala oraz wymuszanie decyzji niewłaściwych, a nawet szkodliwych dla Szpitala.

W tym miejscu zadaję Panu Staroście publiczne pytanie, czy wymuszał Pan zwolnienia pracowników Szpitala, nie podając konkretnej przyczyny, równocześnie narzucając zatrudnianie innych, również bez konkretnego powodu?
Moja współpraca ze Starostą na polu finansów Szpitala była czasami trudna, z uwagi na fakt iż Starosta nie mówił językiem jednoznacznym. Przykładem może tu być wypowiedź Starosty na sesji Rady Powiatu z dnia 30 maja 2016 roku gdzie zostałem zaatakowany, że nie udzielam mu konkretnych odpowiedzi na jego pytania. Prawda jest inna, ja miałem kłopot z odpowiedzią zawsze wtedy, gdy Starosta formułował ważne pytania w sposób niezrozumiały - na przykład pytając o finanse Szpitala w stylu „stan plus i minus” , czy „przychody, rozchody” .

Pytanie o „stan plus i minus” kojarzy mi się tylko ze słynnymi „plusami dodatnimi i ujemnymi” , a pytanie o „przychody, rozchody”, każdego księgowego SPZOZ wprowadzi w olbrzymie zakłopotanie, bo sformułowania te dotyczą co prawda rachunkowości, ale budżetowej i oznaczają zgodnie z art. 217 u.f.p na przykład środki uzyskiwane ze sprzedaży emitowanych przez JST papierów wartościowych (przychody budżetowe), czy spłaty zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów ( rozchody budżetowe ). Tak więc nie dotyczą one pozycji finansowych Szpitala. Finanse publiczne i rachunkowość SPZOZ to dziedzina dużej złożoności, od pytającego oczekuje się minimalnej precyzji.

Brałem udział w konkursach na stanowisko Dyrektora Szpitala w Mielcu w 2016 roku i mam nieodparte wrażenie, że uczestniczyłem w czymś, czego wynik był już wcześniej ustalony. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że Starosta mógł sam skorzystać z okazji, aby udowodnić wszystkim, że to on ma rację i wziąć udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala. Zgodnie z art. 46.1 ustawy o działalności leczniczej, odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik (Dyrektor Szpitala). Wygodnie jest kierować z „tylnego siedzenia”, bo wtedy w przypadku niepowodzenia łatwo będzie zrzucić winę na innych, Radę Społeczną, Związki Zawodowe, Dyrektora Szpitala.

Pan Zbigniew Tymuła nie wziął udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala w Mielcu, ciekawe dlaczego?

2.STAN FAKTYCZNY – WZORCOWE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
Zgodnie z par 17 ust 1 Statutu, podstawą gospodarki finansowej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jest plan finansowy. Plan finansowy Szpitala zawierał wszystkie wymagane przepisem prawa elementy, a ponadto także inne dodatkowe informacje (bardzo duże uszczegółowienie i wykresy), tak aby w sposób jak najbardziej dokładny i czytelny przedstawić prognozę na najbliższy rok, porównać go z planem z roku poprzedniego oraz z wykonaniem za dwa poprzednie lata. W efekcie podjętych przez Dyrekcję działań udało się osiągnąć lepszy niż planowano wynik finansowy netto. Wynik finansowy netto bez uwzględnienia amortyzacji był lepszy od planowanego o 690 tys. zł oraz lepszy od wyniku za rok poprzedni o 1 715 tys. zł.

Cały proces w zakresie planu finansowego za 2015 rok, począwszy od ustalenia zakresu szczegółowości, poprzez proces planowania, analizowania, kontroli, jak i rozliczenia wykonania był prawidłowy. Sytuacja finansowa Szpitala zmierzała w dobrym kierunku, a Dyrekcja Szpitala odnosiła na tym polu ewidentne sukcesy. Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie finansowe Szpitala za 2015 rok jednogłośnie. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Henryk Niedbała stwierdza, analizując sprawozdanie finansowe z punktu widzenia majątkowego, że w jego przekonaniu sytuacja wygląda lepiej, niżby to wynikało z zapisów księgowych. Miesiąc wcześniej Starosta mówił o wynikach finansowych Szpitala bardzo negatywnie, później już tak się nie wypowiadał, stawiam więc tezę, że stanowisko w tej sprawie Starosty jest zmienne i koniunkturalne.

3.STAN FAKTYCZNY – WZORCOWE OPRACOWANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK
Plan finansowy Szpitala na 2016 rok zawierał wszystkie wymagane przepisem prawa elementy, a ponadto także inne dodatkowe informacje, w tym wskaźniki finansowe, tak aby w sposób jak najbardziej dokładny przedstawić prognozę na najbliższy rok, porównać ją z planem z roku poprzedniego. Plan finansowy za 2016 rok zakładał w pozycji wynik finansowy po korekcie o amortyzację polepszenie o 640 tys. zł. Przygotowanie jego poprzedziła wymagająca szczegółowości praca na poziomie jednostek kalkulacyjnych, jakimi są oddziały szpitalne. Czynnikiem niepewności stanowiła wartość kontraktów z NFZ, które dla okresu po 01.07.2016 roku nie były na etapie tworzenia planu znana. Prace nad planem finansowym 2016 rozpoczęto już w listopadzie 2015 roku. Zarówno sam plan, jak i cały związany z nim proces postępowania uważam za wzorowy.

W tym miejscu zadaję Staroście publicznie pytania:
Jakie są ostateczne wyniki finansowe Szpitala za 2016 rok?
Jak został wykonany plan finansowym na 2016 rok?
Jakie są ekonomiczne efekty Pana rządów w Szpitalu?

4.STAN FAKTYCZNY: CZTERY PLANY NAPRAWCZE SZPITALA BEZ WSPARCIA STAROSTY
W wypowiedziach dla mediów Starosta przedstawia siebie jako jedynego „uzdrowiciela” Szpitala, podczas gdy wszyscy inni rzekomo mu w tym przeszkadzają. Fakty są jednak zupełnie inne. Szpital to bardzo skomplikowany organizm i same hasła polityka nie wystarczą. Szpital w Mielcu wymaga naprawy, tak jak i cała publiczna służba zdrowia w Polsce. Za kadencji Pana Zbigniewa Tymuły na stanowisku Starosty Powiatu Mieleckiego, opracowane były cztery programy restrukturyzacyjne Szpitala. Dwa pierwsze to opracowania Dyrektora Szpitala (w tym Pani M.Pokrywka), które nigdy przez Starostę nie były zaaprobowane. Trzeci plan restrukturyzacyjny opracowany zastał przez firmę zleconą przez Starostę – ZUK Know-How sp. z o.o. ze Szczecina, a czwarty plan restrukturyzacyjny będący modyfikacją planu ZUK Know-How (dający te same ekonomiczne efekty końcowe przy niższych kosztach społecznych) został opracowany przeze mnie i Dyrektora Leszka Kołacza.

Również te dwa ostatnie plany restrukturyzacyjne nie doczekały się dyskusji na forum Zarządu Powiatu. Dodam, że tylko plan naprawczy ZUK Know-How zlecony przez Starostwo Powiatowe w Mielcu w 2015 roku wymagał wyłożenia dodatkowych środków publicznych. Kierowane do Starosty wnioski w sprawie omówienia, dyskusji i zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego były przez niego odrzucane.

Mimo tego Dyrekcja Szpitala w kwietniu 2016 roku podjęła działania w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia. Reakcją Starosty były zwolnienia w Dyrekcji. W tym miejscu publicznie pragnę Panu Staroście przypomnieć, że restrukturyzacja SPZOZ jest przedmiotem rewizji Najwyższej Izby Kontroli. Wytyczne NIK w tym zakresie są jednoznaczne: „Podmioty tworzące oraz SPZOZ-y powinny zdefiniować (wspólnie) cele restrukturyzacji oraz przeprowadzić rzetelne analizy wpływu wprowadzanych zmian na sytuację ekonomiczno-finansową szpitali oraz dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także realnej możliwości zrealizowania przyjętych założeń ”.

Pan Starosta nie ma konkretnej wizji funkcjonowania Szpitala, nigdy jasno jej nie sformułował, a równocześnie nie dopuszcza do dyskusji i wypracowywania kompromisowych rozwiązań, w efekcie nie zatwierdzał i nie uzgadniał żadnych planów restrukturyzacyjnych Szpitala. Wypowiedzi medialne Starosty, że jest inaczej są nieprawdziwe. Obecną sytuacje finansową Szpitala można porównać do równi pochyłej.

W tym miejscu pragnę zaapelować do Mieszkańców Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego, aby nie dopuścili do upadku Szpitala, a w konsekwencji do jego prywatyzacji.

Zbigniew Torbus – były Z-ca Dyrektora Szpitala ds. ekonomiczno-finansowych
Mielec, dnia 06.03.2017 roku

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE