Reklama

Atrakcyjna "Strefa Tuszów" i inwestycje z myślą o mieszkańcach [ZDJĘCIA]

Opublikowano:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W gminie Tuszów Narodowy powstanie „Strefa Tuszów”. To prawie sto hektarów terenów inwestycyjnych. Rewolucyjne i strategiczne zmiany są szansą na jej skokowy rozwój. Bieżący rok to czas kolejnych dużych inwestycji z myślą o mieszkańcach i podniesieniu atrakcyjności lokalnej ojczyzny. Gmina stawia też na oświatę, nie zapominając o seniorach i dziedzictwie historyczno-kulturowym.

Intensywne prace nad planem przestrzennym „Strefa Tuszów” trwały blisko 3 lata. Wiązało się z uzgodnieniami, opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych planu. Plan ten zakłada rewolucyjne, strategiczne zmiany w gminie. Został on omówiony w dniu 23 maja na radzie gminy przez projektanta Tomasza Jakowskiego i gminnego geodetę Wiesława Tworka, a następnie jednogłośnie uchwalony przez radnych. 

 

 

Sto hektarów przy obwodnicy 

 

Opracowywany obszar obejmuje teren o powierzchni około 97 hektarów. Położony jest w Tuszowie Narodowym i stanowi własność gminy. Zlokalizowany jest po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 985, będącej obwodnicą Mielca. W obrębie terenu inwestycyjnego, w jego wschodniej części znajduje się lądowisko z budynkiem aeroklubu, co stanowi atut i wyjątkowość tego miejsca. Z kolei w północno – wschodniej części znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tuszowie Narodowym pozwoli na włączenie go do Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki inwestycji określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Dlatego opracowywany plan zapewnia na długie lata rozwój społeczno – gospodarczy gminy, w którym nastąpi proces integrowania działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców i ich przyszłych pokoleń.

Oszar ten posiada dogodną dostępność komunikacyjną i jest częściowo wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. W tym miejscu zgodnie z planem powstaną jeszcze drogi publiczne, stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego, a szczególnie bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 985. Na całym obiekcie plan przewiduje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Powinien też zostać wybudowany zbiornik retencyjny na wodę opadową. 

Na obrzeżach terenu objętego planem działają już pierwsze firmy. Firma VAN-BERDE, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstaje Firma Produkcyjno – Handlowa IMPOL-Mielec sp. z o.o.

- Opracowany plan to ogromna szansa dla gminy, a jego efekty zaprocentują w kolejnych latach. Cieszę się, że dzisiaj jest finał prac. To dla naszej gminy historyczna data. Dzisiaj decydujemy o jej rozwoju, a skutki uchwały zaprocentują w najbliższych kilkudziesięciu latach. Przed nami uzbrojenie terenu, na co będziemy składać wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych i krajowych, co przełoży się na pozyskanie pierwszych inwestorów - podkreślał wójt gminy Andrzej Głaz na sesji Rady Gminy.

 

mapa strefy Tuszów

 

2021 rok będzie obfitował w kolejne duże inwestycje

 

Gmina planuje zakończyć budowę nowej pełnowymiarowej hali sportowej w Jaślanach oraz remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym. Ponadto przystąpi do budowy kanalizacji w Ławnicy, której koszt to ok. 10 milionów zł. 

W planie jest też wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z budową chodnika w Maliniu w kierunku szkoły, co też jest kosztowną inwestycją. Ponadto zostaną zrealizowane remonty i rozbudowy dróg lokalnych, powstaną nowe odcinki oświetlenia ulicznego. Są to zadania do realizacji w najbliższych miesiącach. 

 

Atrakcyjność inwestycyjna

 

O atrakcyjności tuszowskiej gminy świadczy duże zainteresowanie zakupem działek budowlanych i wzrost budownictwa jednorodzinnego. Na terenach gminnych przy obwodnicy w ramach planowanej „Strefy Tuszów” powstają nowe zakłady przemysłowe i stanowi ogromną szansę rozwoju gminy. Kolejne wioski w gminie zostały objęte budową sieci światłowodu, na który mieszkańcy - szczególnie ludzie młodzi - z utęsknieniem czekali.

- Działamy w sposób przemyślany, dużą wagę przywiązujemy do edukowania, wychowywania w duchu wartości i harmonijnego rozwoju wszystkich miejscowości tworzących naszą małą ojczyznę. Staramy się wykorzystywać istniejący potencjał, atrakcyjność gminy poprzez położenie i jej walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowo - historyczne - przekazuje Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy.

Ważna i strategiczna dla całej gminy była inwestycja modernizacji stacji uzdatniania wody i rozbudowa sieci wodociągowej, której w 2020 roku pierwszy etap kosztował blisko 1,2 miliona zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości dwóch kilometrów i średnicy 160 mm ma zapewnić zasilenie w wodę rozbudowującej się na terenie gminy strefy oraz zagwarantować odpowiednie ciśnienie, mając na uwadze dużą ilość budowanych na terenie gminy domów jednorodzinnych. Z kolei budowa zbiornika na wodę uzdatnioną ma na celu zmagazynowanie odpowiedniej ilości wody w okresie największych jej rozbiorów, tj. w okresie wiosennym i letnim. Inwestycja obejmowała wymianę filtrów uzdatniających wodę i instalację systemu pozwalającego na zdalne monitorowanie pracy SUW w Jaślanach. Zadanie to było finansowane z pożyczki umarzalnej w 50 proc. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego całkowity koszt to ok. 1,8 miliona złotych. 

W 2020 roku powstał długo oczekiwany parking przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym. Nawierzchnia placu wraz ze zjazdami to 930 mkw. Zadanie sfinansowano w kwocie 159 tysięcy z funduszy własnych gminy. Ogółem w latach 2019-2020 gmina zrealizowała około 60 różnych inwestycji, których wartość opiewa na ponad 25 mln złotych.

W ostatnich latach zostały wykonane przyszkolne boiska sportowe w Tuszowie Narodowym, Jaślanach, Maliniu, Czajkowej i Borkach Nizińskich, dzięki czemu przy każdej z pięciu szkół istnieje boisko wielofunkcyjne tzw. orlik, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. W Tuszowie Narodowym wybudowano też kort tenisowy.

 

Gmina rozwojowa pamięta o swoim dziedzictwie historyczno-kulturowym

 

Podążając w kierunku rozwoju, wprowadzając innowacje, gmina pamięta o własnej tożsamości, swoich korzeniach i lokalnych bohaterach. - W tym roku 20 maja obchodzono 140 rocznicę urodzenia generała Sikorskiego, którego postać upamiętniana jest poprzez funkcjonowanie w domu jego urodzenia - Centrum Pamięci Generała.  Zgromadzone są w nim bardzo ciekawe eksponaty, w tym dokumenty, listy, książki, zdjęcia. Z okazji rocznicy na szkole im. Gen Sikorskiego powstał mural, który upamiętnia postać generała. W roku ubiegłym na placu gen Sikorskiego z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej zostały odsłonięte tablice upamiętniające żołnierzy wojny z 1920 roku z terenu gminy Tuszów Narodowy. Wykonanie muralu i tablicy zostało sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej odział Rzeszów, z którym gmina współpracuje.

 

Gmina dba o seniorów

 

Z myślą o seniorach prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 30 osób. Gmina na ten cel w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 019 816 zł. Jest to kontynuacja projektu Słoneczna Jesień Życia, w ramach którego powstał Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach. W nim seniorzy mają zabezpieczone liczne usługi, w tym: opiekuńcze, rehabilitacyjne, wyżywienie i pomoc psychologa. Seniorzy do tego miejsca są dowożeni.

Miejsce wypoczynku seniorów przy DDP w Dębiakach

 

Gmina stawia na oświatę

 

W 2020 roku możliwe było podjęcie i zrealizowanie wielu działań, które służyły podnoszeniu jakości kształcenia, wzbogacaniu oferty edukacyjnej szkół oraz służących poprawie warunków pobytu dzieci i uczniów w placówkach szkolnych. Oto najważniejsze z nich:

  •  Projekt zajęć sportowych dla Szkolnych Klubów Sportowych, w którym brały udział wszystkie szkoły,
  •  Zespół Szkół w Maliniu otrzymał dofinansowanie z rezerwy oświatowej na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: geografii, fizyki i chemii oraz wsparcie finansowe na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem kwota dofinansowania to ponad 150 tys. zł.
  •  Gmina otrzymała grant dotyczący realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów dla wszystkich szkół.
  •  Projekt „Zdalna Szkoła”: zakupiono 18 laptopów za kwotę - 59 760,00 zł
  •  Projekt „Zdalna Szkoła +”: zakupiono 20 laptopów za kwotę - 55 000,00 zł
Należy podkreślić, że przy każdej szkole w ostatnich latach zostały wybudowane boiska wielofunkcyjne, z których oprócz uczniów mogą korzystać też mieszkańcy, a przy szkole w Tuszowie Narodowym dodatkowo został wybudowany kort tenisowy. 

Boiska przy szkole w Czajkowej

 

2020 rokiem bumu inwestycyjnego w gminie

 

Na zrealizowane liczne inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną gmina przeznaczyła ponad 18 milionów zł, co stanowi 35 proc. ogółu wydatków budżetowych. 

Inwestycje w infrastrukturę

- Za tę kwotę wykonaliśmy 35 ważnych inwestycji, m. in. kolejne odcinki dróg i oświetlenia ulicznego, odcinki wodociągów i kanalizacji w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym. Zwiększyliśmy dobową wydajności stacji uzdatniania wody z doprowadzeniem nowej magistrali do terenów przemysłowych – mówi Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy.

 

Kolejna jednostka OSP - tym razem w Ławnicy - została doposażona w nowy samochód lekki. Powstało też zaplecze socjalne z wiatą przy OSP w Grochowem I. 

- Rozpoczęliśmy budowę  pełnowymiarowej hali sportowej w Jaślanach. Na bieżąco poprawiamy bazę oświatową, utrzymujemy trzy przedszkola samorządowe, wspieramy funkcjonowanie niepublicznego żłobka. 38 dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymało laptopy na czas nauki zdalnej. Z myślą o seniorach urząd prowadzi Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 30 osób. Rozbudowany został Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, co umożliwiło zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych  z 40 do 45 osób - dodaje wójt gminy. 

Dbałość o Środowisko

Zakończyła się realizacja potężnego projektu montażu odnawialnych źródeł energii w poszczególnych gospodarstwach domowych, obejmującego 203 kolektory słoneczne, 65 kotłów na biomasę, 218 paneli fotowoltaicznych i 113 pomp ciepła, który dał możliwość mieszkańcom skorzystania z pieniędzy unijnych. W tuszowskiej gminie dotacja z RPO wynosiła aż 7 072 328,00 zł przy wkładzie własnym mieszkańców 2 477 786,00 zł, co stanowiło 70 proc. wartości projektu, realizowanego w partnerstwie z gminą Mielec. 

- W ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych gmina otrzymała w 2020 roku w dwóch rozdaniach blisko 4 miliony zł  wsparcia na inwestycje. Pieniądze te zostały wykorzystane w 2021 roku m. in. na modernizację Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym oraz remont dróg, nowe odcinki wodociągu i kanalizacji.

- Na większość realizowanych zadań urząd pozyskał dofinansowania z funduszy krajowych i unijnych. Podkreślić należy, że przy tak wielu inwestycjach, dzięki odpowiednio prowadzonej polityce finansowej, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku stanowi niecałe 8 proc. dochodów. Daje to możliwości w kolejnych latach konstrukcji budżetu inwestycyjnego i zabezpieczania wkładów własnych do pozyskiwanych funduszy unijnych i krajowych na kolejne zadania. - Co najważniejsze, w tym okresie zakończona została budowa kanalizacji w miejscowościach Tuszów Narodowy i Tuszów Mały wraz z budową krótkich odcinków wodociągowych. Całość inwestycji od 2018 roku stanowi kwotę ponad 4,7 miliona zł - informuje wójt gminy.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy