Reklama

Extreme Triathlon Mielec - już 22 czerwca! [VIDEO]

Opublikowano:
Autor:

Extreme Triathlon Mielec - już 22 czerwca! [VIDEO]  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Sport Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Urząd Miejski w Mielcu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zapraszają miłośników triathlonu na kolejne zmagania w naszym mieście. Po ubiegłorocznej letniej edycji Super Sprint Triathlon, zimowym Triathlonie w Galerii Navigator tym razem czas na EXTREME TRIATHLON MIELEC.

Zawody odbędą się w piątek 22 czerwca br. w dzień zakończenia roku szkolnego na Letnim Kąpielisku przy ul. Solskiego 1. Będzie to zarazem otwarcie sezonu wakacyjnego na miejskim basenie.


Zawodnicy będą mieli do przepłynięcia 300 m w basenie głównym, następnie do przejechania na rowerkach spinningowych 5 km, a na koniec bieg na pobliskich błoniach 2 km po specjalnie przygotowanej ścieżce biegowej.
Nie obędzie się bez zmian, główną z nich jest pomiar czasu. Nie będzie już przerw między poszczególnymi dyscyplinami. Uczestnicy będą mieli do pokonania pływanie, rowerek i bieg w czasie brutto.


Partnerami zawodów zostali Extreme Fitness Club, AvetPharma, Ergo Hestia Jerzy Wąs, Rock'n'Roll , Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, Bossmen Fryzjerstwo oraz MCDesign.
W rolę sędziów tradycyjnie wcielą się wolontariusze z Fundacji Klub Młodych Liderów.


Najlepsi w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają m.in. odpowiednio po 400, 300 i 200 zł.


Dodatkową atrakcją będzie Drużynowy Puchar Bossmena, uczestnicy mogą tworzyć grupy 4-osobowe, a liczony będzie ich łączny czas brutto. Grupa, która uzyska najmniejszy czas wygrywa puchary.


Dla wszystkich przewidzieliśmy okolicznościowe proporczyki, pakiety startowe i poczęstunek.

Zapisy -> tutaj

Opłata startowa:

50 zł do 20 czerwca 2018 lub do wyczerpania limitu
Studio Wizualne Damian Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

Nr konta: 53 1240 2656 1111 0010 6925 0340

Tytułem: Imię i nazwisko, Extreme Triathlon Mielec


EXTREME TRIATHLON MIELEC

REGULAMIN

22 czerwca 2018 r. (piątek), godz. 15:00

I. Cele imprezy
1.Popularyzacja triathlonu jako formy ruchu
2.Promocja Miasta Mielca
3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

II. Organizator
1. Studio Wizualne Damian Gąsiewski 
2. Urząd Miejski w Mielcu
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Partnerami wydarzenia są:
1. Extreme Fitness Club
2. AvetPharma
3. Ergo Hestia Jerzy Wąs
4. Rock'n'Roll 
5. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec
6. Bossmen Fryzjerstwo
7. MCDesign
8. Fundacja Klub Młodych Liderów

III. Termin i trasa
1. Triathlon odbędzie się 22 czerwca 2018 r. (piątek) w Mielcu
2. Start triathlonu nastąpi o godz. 15:00, zakończenie i dekoracja ok. godz. 19:00

Pływanie:
Pływalnia Basen główny (50m) na kąpielisku letnim
a) 300 m na basenie głównym o długości 50m - łącznie 6 długości basenu, 
b) start pojedynczo, jedna osoba na torze,
c) start wg harmonogramu startów (6 torów) 
d) 2 tory treningowe 
e) Organizator wyraża zgody na pływanie w piankach i szortach
f) Jeśli organizator zapewni czepki, to uczestnicy zawodów zobowiązani są w nim płynąć

Rower:
a) 5 km na rowerze stacjonarnym typu spinning,
b) pomiar odległości za pomocą licznika zamontowanego w rowerze
c) uczestnik sam reguluje obciążenie 

Bieg:
a) 2 km na trasie biegowej na pobliskich błoniach

5. Czas przejścia Uczestnika pomiędzy poszczególnymi strefami będzie wliczany w końcowy wynik
6. Zwycięża Uczestnik, który uzyska najlepszy łączny czas 
7. Na wyznaczonym terenie przebywać mogą jedynie Uczestnicy Triathlonu, obsługa Triathlonu, pojazdy oraz osoby posiadające opaskę Organizatora.
8. Wszelkie osoby nie uprawnione do przebywania w wyznaczonej strefie i nie uczestniczące w Triathlonie, będą natychmiast usuwane ze strefy rozgrywania zawodów przez obsługę zawodów.

V. Pomiar czasu
1. Uczestnicy startują seriami po 6 osób w jednej serii.
2. Do każdego stanowiska zostanie przydzielony sędzia sprawdzający odległość i kontrolujący prawidłowość rozgrywanej konkurencji. 
3. W ostatecznej klasyfikacji liczyć się będzie czas brutto.

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty dla widzów
2. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które dokonały odpowiedniej opłaty i odebrały pakiet startowy.
3. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 22.06.2018 r. ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 22.06.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i terminowe uiszczenie opłaty startowej na wskazane konto.
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dotyczącego udziału w Triathlonie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Triathlonu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia w tym również zdarzeń losowych. W Triathlonie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, umiejące pływać, nieposiadające przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestnictwa w Triathlonie.
d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z Uczestników triathlonu zgłaszając się do przedmiotowego Triathlonu jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator biegu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do Triathlonu, użyciem niewłaściwego sprzętu sportowego, bądź jakimkolwiek innym zachowaniem mającym wpływ na przebieg Triathlonu, w tym zdarzeniami losowymi. Każdy z uczestników startuje w Triathlonie na własną odpowiedzialność i nie ma prawa do żądania odszkodowania, bądź zadośćuczynienia za wszelkie szkody, jakie były następstwem startu w Triathlonie.
e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 22.06.2018 r. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Pakiety startowe
1. Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. 
2. W przypadku osób nieletnich konieczne jest okazanie zgody opiekuna prawnego wraz z ważnym dowodem tożsamości tegoż opiekuna.

VIII. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia do triathlonu można dokonywać elektronicznie, bądź osobiście w dniu organizacji biegu, pod warunkiem uprzedniego nie wyczerpania limitu miejsc. 
2. Zgłoszenia elektroniczne:
- do 20.06.2018 r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w wydarzeniu na Facebooku
3. Organizator ustala limit Uczestników na 60 osób
4. O udziale Uczestników w Triathlonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pakiet startowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia w systemie. W przypadku braku opłaty po 3 dniach konto Uczestnika zostanie usunięte. Za datę dokonania opłaty uznaje się datę wpłynięcia środków na wskazane konto. Uczestnik będzie mógł ponownie zapisać się do Triathlonu pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.
6. W dniu 22.06.2018 r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc lub dołożeniu dodatkowej puli miejsc przez Organizatora.

IX. OPŁATY
1. W przypadku dokonania rejestracji elektronicznej do 20.06.2018 r. – opłata za start wynosić będzie 50 zł na jednego uczestnika 
- w przypadku dokonania rejestracji w dniu zawodów w Biurze zawodów –opłata za start wynosić będzie 70 zł.
2. Opłata startowa w formie przelewu na:
Studio Wizualne Damian Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
nr konta: 53 1240 2656 1111 0010 6925 0340

W tytule należy podać:
Opłata startowa Triathlon, imię i nazwisko Uczestnika\, rok urodzenia.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Ewentualne przekazanie swojego uczestnictwa innej osobie tylko za poinformowaniem i zgodą organizatora.
4. Jeśli limit 60 osób zostanie osiągnięty wcześniej to zapisy automatycznie zostaną zakończone, liczy się kolejność wpłaty, a nie zapisów.

X. Biuro zawodów
1. Biuro zawodów będzie zorganizowane przy wejściu na basen od strony ul. Kusocińskiego
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w piątek, 22 czerwca w godz. 1300 – 1445.
3. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie pakietu startowego.

XI. Nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Triathlon, otrzymają pamiątkowy proporczyki.
2. Pierwsze trzy kobiety i trzej mężczyźni otrzymają pamiątkowe puchary i odpowiednio 400, 300 i 200 zł
3. O ewentualnych dodatkowych nagrodach od sponsorów Organizator będzie informował na bieżąco.

XII. Ochrona danych osobowych

1.Każdy Uczestnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na Formularzu, o którym mowa w ust. 6 Regulaminu i wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych w niniejszym formularzu, tj. dla celu rejestracji, weryfikacji Uczestnika, organizacji i udziału w biegu oraz odrębną zgodę dla celów informacyjno-marketingowych o kolejnych biegach organizowanych przez Organizatora. Każda ze zgód wyrażana jest niezależnie. 
2. Administrator Danych przetwarzać będzie dla potrzeb rejestracji, organizacji i udziału Uczestnika w zawodach, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer telefonu, płeć. 
3. Administrator Danych przetwarzać będzie, dla potrzeb informacyjno-marketingowych, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Studio Wizualne Damian Gąsiewski , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 39-300 Mielec lub telefonując pod numer: 602739362 Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Damian Gąsiewski, pisząc na adres: ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 39-300 Mielec lub telefonując pod numer: 602739362
- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest udzielenie zgody na Formularzu Administratorowi do przetwarzania danych osobowych w ściśle określonym celu.
- Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją organizacji imprezy oraz rejestracją Uczestników, oraz publikacją list startowych i list zwycięzców na podstawie wyrażonych przez Uczestnika zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), a także w celach informacyjno – promocyjnych, jeżeli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę w formularzu zgłoszeniowym. 
-Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku, w którym odbyła się impreza, w związku z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego.
-Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych . 
-Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych w każdym czasie. 
-W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
-W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie, lub brak zgody na przetwarzanie w zakresie organizacji i wykonania biegu, a także uczestnictwa i publikacji danych dotyczących uczestników i zwycięzców, w tym wizerunku spowoduje, że rejestracja Uczestnika i udział w biegu będą niemożliwe.
5. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania zgody, poprzez umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 
6. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska, w związku z publikacją list startowych – imię i nazwisko, płeć na wydarzeniu oraz publikacje imienia i nazwiska w Internecie prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych tego typu, w przypadku zajęcia miejsca, które związane jest z otrzymaniem nagrody.

7.Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/sw.damiangasiewski/

XIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Triathlonu w trakcie rozgrywania zawodów muszą mieć na nadgarstku opaskę identyfikacyjną, jeśli taką zapewni organizator.
2. Przebywanie na wyznaczonym terenie bez opaski jest niedozwolone. Osoby bez opaski będą usuwane z wyznaczonego terenu przez obsługę zawodów 
3. Organizator zapewnia Uczestnikowi szafkę na kluczyk i zaplecze sanitarne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Triathlonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód związanych z uczestnictwem w przedmiotowym Triathlonie, w tym powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Triathlonie, bądź przerwania dla określonego uczestnika Triathlonu i wydalenia go z wyznaczonego terenu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Triathlonu.
7. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
8. Protesty przyjmuje dyrektor Triathlonu i rozstrzyga je na bieżąco. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
10. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
11. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
12. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na wydarzeniu.

Dyrektor zawodów:

Damian Gąsiewski
tel. 602 739 362
[email protected]

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE