Reklama

Zapraszamy na 7 edycję Wyścigu o Pietruszkę!

Opublikowano:
Autor:

Zapraszamy na 7 edycję Wyścigu o Pietruszkę!  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Po dwuletniej przerwie wraca kultowy, rowerowy "Wyścig o pietruszkę". To już siódma edycja i liczymy, że będzie cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Niezmiennie organizatorem i pomysłodawcą wyścigu pozostaje Stowarzyszenie Kolarskie "Stal Mielec" Bartek Ćwik. Do grona organizatorów dołączają Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Urząd Miejski w Mielcu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. Patronat honorowy nad wyścigiem objęły firmy - Retech oraz BikeCenter. 


7. Wyścig o pietruszkę odbędzie się 14 października 2018 roku. Start i meta będą zlokalizowane na parkingu przy drodze na Rzeszów. Trasa po ścieżkach leśnych Nadleśnictwa Mielec będzie liczyć 20 km (dwie pętle po 10 km).


Na wszystkich uczestników będą czekać pakiety startowe i pamiątkowe medale, ciasta od "Cukiernia u Borowskiej" oraz ciepły posiłek regeneracyjny przygotowany przez "Prosto z garnka". Nie może również zabraknąć pamiątkowych pucharów i dyplomów dla najlepszych. Dzięki kolejnym partnerom, takim jak Sierosławski Group, ErgoHestia Jerzy Wąs, Sklep ElektroRem, Agencja Reklamowa MCDesign, Producent suplementów diety AvetPharma, Extreme Fitness Club i Projekt Zdrowie możecie liczyć na w pełni profesjonalne zawody kolarskie.

 

Regulamin:

7. Wyścig o pietruszkę

14 października 2018 r. (niedziela), godz. 11:00


I. Cele imprezy
1.Popularyzacja kolarstwa jako formy ruchu
2.Promocja Miasta Mielca
3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

II. Organizatorzy
1. Stowarzyszenie Kolarskie STAL MIELEC
1. Studio Wizualne Damian Gąsiewski 
2. Urząd Miejski w Mielcu
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Patroni honorowi:
1. Retech
2. BikeCenter


III. Termin i trasa
1. Wyścig odbędzie się 14 października 2018 r. (niedziela) w Mielcu
2. Start wyścigu nastąpi o godz. 11:00, zakończenie i dekoracja ok. godz. 13:00

Rower:
pętla 10 km x 2, razem 20 km. Rodzaj rowerów jest dowolny, ale nie może posiadać elektrycznego wspomagania napędu. Wymagany jest kask. 
Na wyznaczonym terenie przebywać mogą jedynie Uczestnicy Wyścigu, obsługa zawodów, pojazdy oraz osoby posiadające opaskę Organizatora.
Wszelkie osoby nie uprawnione do przebywania w wyznaczonej strefie i nie uczestniczące w zawodach, będą natychmiast usuwane ze strefy rozgrywania zawodów przez obsługę zawodów.

V. Pomiar czasu
1. Zawodnicy startują wspólnie z pozycji zatrzymanej.
2. Ręczny pomiar czasu

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Impreza ma charakter otwarty
2. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które dokonały odpowiedniej opłaty i odebrały pakiet startowy.
3. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 14.10.2018 r. ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 14.10.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i terminowe uiszczenie opłaty startowej na wskazane konto.
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dotyczącego udziału w Wyścigu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Wyścigu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia w tym również zdarzeń losowych. W Wyścigu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestnictwa w Wyścigu.
d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z Uczestników Wyścigu zgłaszając się do przedmiotowego Wyścigu jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator wyścigu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do wyścigu, użyciem niewłaściwego sprzętu sportowego, bądź jakimkolwiek innym zachowaniem mającym wpływ na przebieg Wyścigu, w tym zdarzeniami losowymi. Każdy z uczestników startuje w Wyścigu na własną odpowiedzialność i nie ma prawa do żądania odszkodowania, bądź zadośćuczynienia za wszelkie szkody, jakie były następstwem startu w Wyścigu.
e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 14.10.2018 r. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Pakiety startowe
1. Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. 
2. W przypadku osób nieletnich konieczne jest okazanie zgody opiekuna prawnego wraz z ważnym dowodem tożsamości tegoż opiekuna.
3. Pakiety startowe nie będą wydawane osobom trzecim.
VIII. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia do Wyścigu można dokonywać elektronicznie, bądź osobiście w dniu organizacji biegu, pod warunkiem uprzedniego nie wyczerpania limitu miejsc. 
2. Zgłoszenia elektroniczne:
- do 10.10.2018 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie wydarzenia
3. Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób
4. O udziale Uczestników w Wyścigu decyduje kolejność wpłat. Po osiągnięciu limitu 150 wpłat zapisy i dalsze wpłaty zostaną zablokowane.
5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jak najszybciej, po osiągnięciu limitu uczestników, zapisy będą trwały dalej a liczyć się będzie kolejność zaksięgowanej opłaty startowej. Za datę dokonania opłaty uznaje się datę wpłynięcia środków na wskazane konto. 
6. W dniu 14.10.2018 r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc lub dołożeniu dodatkowej puli miejsc przez Organizatora.

IX. OPŁATY
1. W przypadku dokonania rejestracji elektronicznej do 10.10.2018 r. – opłata za start wynosić będzie 40 zł na jednego uczestnika 
- w przypadku dokonania rejestracji w dniu zawodów w Biurze zawodów –opłata za start wynosić będzie 60 zł.
2. Opłatę startową można dokonać wyłącznie przelew tradycyjnym na dane Organizatora.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Ewentualne przekazanie swojego uczestnictwa innej osobie tylko za poinformowaniem i zgodą organizatora.
4. Jeśli limit 150 opłaconych osób zostanie osiągnięty wcześniej to zapisy automatycznie zostaną zakończone, liczy się kolejność wpłaty, a nie zapisów.
5. Opłata startowa w formie przelewu na:

Studio Wizualne Damian Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1
nr konta: 53 1240 2656 1111 0010 6925 0340

W tytule należy podać:
7 Wyścig o pietruszkę, imię i nazwisko Uczestnika


X. Biuro zawodów
1. Biuro zawodów będzie zorganizowane przy Parkingu na drodze na Rzeszów.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w niedzielę, 14 października w godz. 9:00 – 10:45.
3. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie pakietu startowego.

XI. Nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wyścig, otrzymają pamiątkowy medal.
2. Pierwsze trzy kobiety i trzej mężczyźni otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
4. O ewentualnych dodatkowych nagrodach od sponsorów Organizator będzie informował na bieżąco.

XII. Ochrona danych osobowych

1.Każdy Uczestnik zgłaszając się do Wyścigu podaje dane osobowe na Formularzu, o którym mowa w ust. 6 Regulaminu i wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych w niniejszym formularzu, tj. dla celu rejestracji, weryfikacji Uczestnika, organizacji i udziału w wyścigu oraz odrębną zgodę dla celów informacyjno-marketingowych o kolejnych biegach organizowanych przez Organizatora. Każda ze zgód wyrażana jest niezależnie. 
2. Administrator Danych przetwarzać będzie dla potrzeb rejestracji, organizacji i udziału Uczestnika w zawodach, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer telefonu, płeć itp. 
3. Administrator Danych przetwarzać będzie, dla potrzeb informacyjno-marketingowych, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Studio Wizualne Damian Gąsiewski , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 39-300 Mielec lub telefonując pod numer: 602739362 Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Damian Gąsiewski, pisząc na adres: ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 39-300 Mielec lub telefonując pod numer: 602739362
- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest udzielenie zgody na Formularzu Administratorowi do przetwarzania danych osobowych w ściśle określonym celu.
- Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją organizacji imprezy oraz rejestracją Uczestników, oraz publikacją list startowych i list zwycięzców na podstawie wyrażonych przez Uczestnika zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), a także w celach informacyjno – promocyjnych, jeżeli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę w formularzu zgłoszeniowym. 
-Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku, w którym odbyła się impreza, w związku z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego.
-Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych . 
-Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych w każdym czasie. 
-W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
-W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie, lub brak zgody na przetwarzanie w zakresie organizacji i wykonania biegu, a także uczestnictwa i publikacji danych dotyczących uczestników i zwycięzców, w tym wizerunku spowoduje, że rejestracja Uczestnika i udział w biegu będą niemożliwe.
5. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania zgody, poprzez umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 
6. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska, w związku z publikacją list startowych – imię i nazwisko, płeć na wydarzeniu oraz publikacje imienia i nazwiska w Internecie prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych tego typu, w przypadku zajęcia miejsca, które związane jest z otrzymaniem nagrody.

7.Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/sw.damiangasiewski/

XIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Wyścigu w trakcie rozgrywania zawodów muszą mieć na rowerze specjalnie oznakowaną kartę startową.
2. Przebywanie na wyznaczonej trasie bez karty startowej jest niedozwolone. Osoby bez karty startowej będą usuwane z wyznaczonego terenu przez obsługę zawodów 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wyścigu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód związanych z uczestnictwem w przedmiotowym Wyścigiem, w tym powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wyścigu, bądź przerwania dla określonego uczestnika Wyścigu i wydalenia go z wyznaczonego terenu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Wyścigu.
7. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
8. Protesty przyjmuje dyrektor Wyścigu i rozstrzyga je na bieżąco. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
10. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
11. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
12. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na wydarzeniu.

Dyrektor zawodów:

Damian Gąsiewski
tel. 602 739 362
[email protected]

Bartek Ćwik
tel. 531 560 510
[email protected]
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE