Reklama

Wzajemne oskarżenia. Starostwo po raz drugi próbuje odwołać dyrektorkę mieleckiej szkoły [RAPORT]

Opublikowano: wt, 7 kwi 2020 09:15
Autor:

Wzajemne oskarżenia. Starostwo po raz drugi próbuje odwołać dyrektorkę mieleckiej szkoły [RAPORT] - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Władze mieleckiego starostwa po raz drugi starają się odwołać ze stanowiska dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, Elżbietę Wyparło. Sprawa budzi wiele emocji, padają trudne pytania i wzajemne oskarżenia.

Sprawa ciągnie się od jesieni ubiegłego roku. Zarząd Powiatu Mieleckiego nadzorujący szkołę 30 października podjął uchwałę o wystąpienie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o opinię w sprawie odwołania dotychczasowej dyrektor placówki, Elżbiety Wyparło.


Rodzice murem za dyrektorem

To działanie wzbudziło niepokój wśród rodziców uczniów szkoły przy ul. Królowej Jadwigi w Mielcu. - Zależy mi, by szkołą córki zarządzała osoba sprawdzona i doświadczona, a nie przypadkowa - z nadania politycznego. - Taki list skierował do nas wówczas zaniepokojony czytelnik. - Moim zdaniem dotychczasowa dyrektor Elżbieta Wyparło jest osobą kompetentną i rzetelną. 

Nie jest to pojedynczy głos. Również rada rodziców wystosowała w tej sprawie pismo.

- Nie rozumiemy zasadności podejmowania tak niesprawiedliwej decyzji w stosunku do pani dyrektor Elżbiety Wyparło. Według naszej wiedzy działanie organu prowadzącego jest bezzasadne. Wprowadza niepotrzebne zamieszanie i chaos w realizacji wielu rozpoczętych inicjatyw edukacyjnych.

Na te zarzuty odpowiedział wtedy wicestarosta powiatu mieleckiego Andrzej Bryła. Stwierdził on, że Elżbieta Wyparło nadal jest dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych.  -  Nie jest zatem prawdziwą sugestia, jakoby ewentualne odwołanie dyrektora było zamiarem nagłym, a tym bardziej politycznym – wyjaśniał Andrzej Bryła.

- Zarząd placówki  wszczął  w 2018 r. kontrolę, po której zostały wydane zalecenia. Dyrektor odmówiła ich realizacji na piśmie – dodał wicestarosta.

Podkarpacki Kurator Oświaty wydał negatywną opinię w sprawie odwołania pani dyrektor i temat na jakiś czas ucichł.


Drugie podejście

Po kilku miesiącach spokoju sprawa próby odwołania dyrektor PZPSW znów wróciła. Władze starostwa, czyli organu prowadzącego placówkę, mówią, że pojawiły się nowe okoliczności.

Temat ten pojawił się podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Mieleckiego po odczytaniu przez starostę Stanisława Lonczaka sprawozdania z działalności zarządu powiatu, w którym znalazła się informacja o ponownym wystąpieniu władz powiatu o opinię w sprawie odwołania dyrektor PZPSW, Elżbiety Wyparło.

Na reakcję radnych PiS nie trzeba było długo czekać.

- Jak to się stało, że takie kategoryczne stwierdzenia padły w sprawozdaniu z działalności zarządu – dziwił się radny Waldemar Barnaś. - Nam jako radnym należy się więcej wyjaśnień. Tym bardziej że do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnymi skargami na tę placówkę, nie były one przedmiotem obrad komisji rewizyjnej, nie było żadnych skarg do komisji petycji, skarg i wniosków – mówił dalej radny.

- Nie wiem, skąd znalazły się tak poważne zarzuty wobec pani dyrektor. Pojawiły się zarzuty wobec dyrektora innej szkoły, natomiast odwołujecie państwo dyrektora innej placówki – mówił Waldemar Barnaś.

Na pytania radnego z PiS starał się odpowiedzieć wicestarosta Andrzej Bryła, odpowiedzialny w starostwie za edukację.

- Uchwała dotyczy wystąpienia z wnioskiem o opinię kuratora. Pojawiły się nowe okoliczności dotyczące załatwienia kwestii płatności składek PEFRON-u przez Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych i postępowania pani dyrektor w tej kwestii – odpowiedział Andrzej Bryła.


Nadużywanie władzy?

– W ocenie zarządu takie postępowanie nie daje nam możliwości sprawowania nadzoru w ustawowym zakresie nad dyrektorem i placówką, stąd też wystąpiliśmy z taką opinią – dodał.

Radna Maria Orłowska zgłosiła wniosek o udzielenie informacji na temat podjętej 12 marca uchwały dotyczącej ponownego zasięgnięcia opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Elżbiety Wyparło.

- Proszę o przedstawienie powodów i zasadności kolejnej próby odwołania pani dyrektor ze stanowiska w obecnie panującej, wyjątkowo trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego – podała we wniosku radna Maria Orłowska.

- Placówka w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca nie została wyłączona z funkcjonowania i ma obowiązek zapewnić wszystkim wychowankom opiekę, a według ostatnich ustaleń służyć ma również jako miejsce dla osób objętych kwarantanną – dodała.

Radna Orłowska po – jak sama powiedziała – próbie oględnej odpowiedzi wicestarosty zadała parę pytań, które pozostawiła bez odpowiedzi do kolejnego spotkania radnych.

- Przypomnę, że jest to już druga próba usunięcia dyrektora placówki. Poprzednim razem też rzekomo wszystko było robione zgodnie z prawem, a tylko pani dyrektor Elżbieta Wyparło podobno łamała i nie stosowała prawa – mówiła dalej radna.

- Wiemy, że kuratorium oświaty odrzuciło wszystkie zarzuty jako bezpodstawne albo mocno naciągnięte. Czy wobec tego to nie sugeruje już jakiegoś sposobu nadużywania władzy? – ostro pytała Maria Orłowska.


Apel o wstrzymanie

Do dyskusji z osobistym apelem włączył się Marek Paprocki, przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego.

- Chciałbym poprosić w swoim imieniu jako przewodniczący rady, aby zarząd powiatu wstrzymał się z decyzją do czasu zapoznania się z opinią kuratora przez komisję edukacji, żeby ta sprawa była jeszcze raz przeanalizowana.

- To jest moja osobista prośba, żeby w tym szczególnym czasie, niezależnie od opinii kuratora, nie dokonywać na razie odwołania. Także przewodniczący komisji edukacji Adam Jastrząb prosił mnie o to, gdyż chciał się z tą sprawą i opinią zaznajomić - apelował do władz powiatowych Marek Paprocki.

Czas pandemii koronawirusa na świecie i w Polsce nie jest chyba odpowiednim i fortunnym czasem na personalne ruchy w placówce, która być może będzie wykorzystana na potrzeby osób poddanych kwarantannie.

 
 Władze starostwa odpowiadają

 Przyczyną rozpoczętej przez Zarząd Powiatu Mieleckiego procedury zasięgnięcia opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych jest niedopełnienie obowiązków w sprawie odwołania się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON dotyczącej zobowiązań placówki w Mielcu z tytułu wpłat na PFRON wraz z odsetkami. W czerwcu 2018 roku placówka otrzymała decyzję PFRON w sprawie naliczenia spornych składek, a Pani Elżbieta Wyparło (która dyrektorem placówki jest od 12.02.2018r.) wskutek swojego działania i braku nadzoru nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym spowodowała brak możliwości rozstrzygnięcia przez sąd w sprawie zasadności wpłat na PFRON. Doprowadziła w ten sposób do wydania prawomocnej decyzji administracyjnej, na podstawie której kierowana przez nią jednostka była zobowiązana zapłacić kwotę 31 214 zł (składki wraz z odsetkami).

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji w tej sprawie, korespondencją z dnia 30.01, 12.02,  i 14.02 bieżącego roku pani dyrektor ciężarem prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego kierowanej przez nią jednostki, współpracą z pełnomocnikiem, któremu udzieliła pełnomocnictwa oraz kontrolą postępowania administracyjnego obciąża organ prowadzący. W piśmie z 30 stycznia dyrektor wprost twierdzi, że postępowanie administracyjne prowadziło starostwo, co jest absolutnie niezgodne ze stanem faktycznym.

Wg organu opisana wyżej sytuacja jest niedopuszczalna. Osoba odpowiedzialna za kierowanie jednostką nie może swoich uprawnień cedować na organ prowadzący i oczekiwać kierowania postępowaniami dotyczącymi tej jednostki i podejmowania decyzji w zakresie tych postępowań, przyczyn i podstaw składania środków odwoławczych. Takie zachowanie dyrektora stanowi o utracie zdolności do kierowania jednostką i uzasadnia twierdzenie o braku zdolności do prowadzenia innych spraw PZPSW w Mielcu w sposób należyty.

 

Władzom starostwa zadaliśmy kilka pytań, które publicznie na sesji zadała radna Maria Orłowska

 

1. Czy z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty przyszła opinia w sprawie pani dyrektor PZPSW? Jeśli tak, to jaka ona jest?

 Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą z 12 marca wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie odwołania dyrektora  Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Opinię, o której mowa, kurator wydaje w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Termin ten upływa początkiem kwietnia.

 

2.  Kto przekształcając placówkę, nie wziął pod uwagę faktu, że będzie to powód generowania należnych składek do PEFRON-u?

 

Decyzja o przekształceniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (dalej w skrócie SOSW) w Mielcu w PZPSW w Mielcu została podjęta zespołowo. Temat utworzenia PZPSW i włączenia w jego skład SOSW oraz Bursy Międzyszkolnej był dyskutowany z ówczesną dyrekcją SOSW; Biurem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych; radcami prawnymi starostwa, a efektem tych prac była inicjatywa uchwałodawcza ówczesnego Zarząd Powiatu. Wypracowany projekt uchwały dotyczący utworzenia Zespołu był przedmiotem prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, która bez uwag pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Końcowym efektem było podjęcie 26 kwietnia 2017 r. jednomyślnie przez Radę Powiatu Mieleckiego V kadencji Uchwały w sprawie utworzenia PZPSW w Mielcu.

Reasumując, nikt z zaangażowanych w proces decyzyjny, jak i legislacyjny nie dostrzegł konieczności odprowadzania składek do PFRON-u.

 

3. Jakiego okresu dotyczy zarzut składany pani dyrektor?

 Zdaniem Zarządu Powiatu Mieleckiego, pani dyrektor nie dopełniła swoich obowiązków w okresie od czerwca 2018 r. do lutego 2020 r.

 

4. Kto prowadził tę sprawę i kto ją nadzorował?

 Jednoznacznie należy podkreślić, że wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania jednostki leżą w gestii i w zakresie obowiązków dyrektora jednostki. To dyrektor jednostki prowadzi, nadzoruje i odpowiada za organizację pracy placówki.

Z ramienia starostwa bezpośrednio zaangażowani w tę sprawę byli w ocenie obecnego zarządu (na podstawie przeanalizowanych dokumentów): ówczesny starosta, pani skarbnik, dyrektor COJ oraz jeden z radców prawnych zatrudniony w tym okresie w starostwie.

 

5. Dlaczego sytuacja zaniedbana przez wcześniejsze osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego kontaktu i tej sprawy z PEFRON-em jest teraz zrzucana na obecną dyrekcję?

 Dyrektor obejmując funkcję, powinien w pierwszej kolejności przeanalizować dokumenty i umowy zawarte przez PZPSW, a w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieścisłości podjąć niezwłoczne działania celem wyjaśnienia zaistniałych uchybień.

Obecny Zarządu Powiatu dokonując oceny (sposobu regulowania należności wobec PFRON przez PZPSW), ustalił szereg zaniedbań na etapie odwołania od decyzji prezesa Zarządu PFRON do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i na etapie odmowy rozpatrzenia odwołania przez Ministerstwo, do której doprowadziły zaniechania dyrektora PZPSW.

 

6. Gdzie są dokumenty dotyczące tej sprawy, których przynajmniej obecna dyrekcja nie widziała na oczy?

 

Nie jest prawdziwa teza stawiana przez panią radną Marię Orłowską, mówiąca, iż pani dyrektor PZPSW "...dokumentów nie widziała na oczy", gdyż to właśnie pani dyrektor przekazała do Starostwa decyzję Prezesa Zarządu PFRON, jak i ostateczną decyzję Ministerstwa w sprawie odmowy rozpatrzenia odwołania wniesionego przez PZPSW po terminie, zamiast zgodnie ze swoimi kompetencjami podjąć dalsze działania w tej sprawie.

Obecnie duża część dokumentów znajduje się w starostwie, gdyż zdaniem pani dyrektor to organ prowadzący, a nie dyrektor PZPSW powinien się zajmować sprawą składek na rzecz PFRON, stąd dokumenty te złożyła w Biurze Radców Prawnych.

 

7. Kto reprezentował placówkę w tej sprawie w PEFRON-ie i czy wicestarosta Andrzej Bryła osobiście się angażował w tę sprawę?

 Od początku PZPSW był reprezentowany przez dyrektora, a następnie przez radcę prawnego, któremu pani dyrektor osobiście udzieliła odrębnego pełnomocnictwa. Wicestarosta Andrzej Bryła, jako ówczesny członek Zarządu Powiatu, podobnie jak wszyscy pozostali jego członkowie był zaznajomiony z zagadnieniem, omawiał też kilkakrotnie tę kwestię na posiedzeniach Zarządu, ale nie uczestniczył (w przeciwieństwie do osób wymienionych w punkcie 4) w spotkaniach związanych z tym tematem, nie podpisywał w tej kwestii żadnych oficjalnych wystąpień, nie podejmował też w imieniu Zarządu jakichkolwiek decyzji.

 

W związku z wieloma niezrozumiałymi informacjami dotyczącymi tej sprawy, które powielane są w przestrzeni publicznej, Zarząd Powiatu przedstawi do analizy i oceny Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej obszerny materiał dotyczący zarówno sprawy składek PFRON, jak również naruszenia przepisów prawa w zakresie sposobu realizacji arkusza organizacyjnego placówki. Będzie on obejmował okres od VI 2018 do chwili obecnej wraz z kopiami dokumentów oraz swoim stanowiskiem wobec najistotniejszych wątków tej sprawy. Pozwoli to radnym na dokonanie rzetelnej analizy stanu faktycznego i jej indywidualną ocenę w świetle funkcjonujących dokumentów.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (2)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

  • 2 lata temu | ocena +0 / -1

    Olo

    Władze powiatowe poprzedniej kadencji to pani radna Orłowska?

  • 2 lata temu | ocena +1 / -1

    Dagome

    Ówczesny zarząd czyli ludzie którzy powołali panią dyrektor. W poprzedniej radzie rządził PiS ( wraz z oburzoną radną O.). I to ta rada odwołała poprzednią dyrekcję a powołała z klucza partyjnego obecną dyrekcję. Więc kto jest odpowiedzialny za obecny bałagan i straty dla powiatu?