Reklama

Starosta przerywa milczenie. Jest stanowisko w sprawie referendum

Opublikowano:
Autor:

Starosta przerywa milczenie. Jest stanowisko w sprawie referendum - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Starosta Zbigniew Tymuła zaprezentował stanowisko Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie inicjatywy organizacji referendum, które może odwołać radę powiatu.

Starosta podczas konferencji w środę 19 lipca zaprezentował opinię Zarządu Powiatu w sprawie inicjatywy referendalnej. Do tej pory Zbigniew Tymuła unikał komentarza w tej sprawie. - Apeluję o rozsądek do mieszkańców powiatu mieleckiego. Myślmy, co robimy, my rozwijamy powiat, wy nas wspierajcie – zwrócił się do mieszkańców starosta. 

Przypomnijmy grupa pracowników szpitala zrzeszonych w związkach zawodowych grup nielekarskich zainicjowali organizację referendum w sprawie odwołania rady powiatu. Jak twierdzą jest to jedyny sposób na odwołanie starosty Zbigniewa Tymuły. Inicjatorów referendum wspiera Ireneusz Dzieszko, reprezentujący organizację Podkarpacki Rzecznik Pacjenta. Obecnie muszą w ciągu miesiąca zebrać ok 11 tys. podpisów popierających taką inicjatywę. Dopiero w tym przypadków Komisarz Wyborczy zdecyduje (lub nie) o organizacji referendum. 

- Koszty organizacji referendum lokalnego pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum, czyli ze środków samorządu powiatowego w Mielcu. Nie są to małe kwoty, bowiem tylko wydatki na diety dla członków komisji wynieść mogą szacunkowo ok. 100 tys. zł. Do tego należy doliczyć m.in. koszty publikacji obwieszczeń, zawiadomień, wydruków kart do głosowania - czytamy w oświadczeniu starosty.

- Procedura referendalna jest czasochłonna oraz władana licznymi wymogami formalnymi, stąd należy założyć, że cała inicjatywa zakończy się rozpisaniem dodatkowych wyborów samorządowych na kilka miesięcy przed kolejnymi właściwymi wyborami, które odbędą się jesienią 2018 roku, a kadencja tak wybranej Rady trwać będzie maksymalnie kilka miesięcy - punktuje starosta.

- Mając na uwadze te okoliczności Zarząd Powiatu Mieleckiego uważa zgłoszoną inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu za nieuzasadnioną, opartą o nierzetelne podstawy wskazane w uzasadnieniu oraz krzywdząca dla dokonań wszystkich radnych obecnej kadencji Rady Powiatu Mieleckiego – dodaje. 

Posłuchaj Zbigniewa Tymuły:

Cały tekst stanowiska:

W związku ze złożonym przez Stowarzyszenie Podkarpacki Rzecznik Pacjenta w dniu 4 lipca 2017 r. zawiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mieleckiego oraz pismem inicjatora referendum zawierającym uzasadnienie jego przeprowadzenia, Zarząd Powiatu Mieleckiego oświadcza co następuje.

Z uwagi na to, iż uzasadnieniem organizacji referendum są kwestie związane z zarządzaniem Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu wyjaśniamy, iż Szpital jest samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną, a na jego czele stoi wybrany w konkursie Dyrektor. Funkcję tę od grudnia 2016 r. pełni Pan Leszek Kwaśniewski. Zarówno Rada Powiatu Mieleckiego, jak i Zarząd Powiatu Mieleckiego nie mają wpływu na bieżącą działalność Szpitala.

Uprawnienia Powiatu Mieleckiego wobec Szpitala sprowadzają się stosownie do treści Art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) do nadzoru w zakresie zgodności jego działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola i ocena obejmują w szczególności:

 1. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 • prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

 • gospodarkę finansową.

 • Podmiot tworzący tj. samorząd powiatowy, w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje go do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.

  Odnosząc się do podniesionej przez inicjatora referendum kwestii pożyczki zaciągniętej przez Dyrektora Szpitala należy podkreślić, iż jak wyjaśniał to już wcześniej sam Dyrektor, środki te zostały przeznaczone na spłatę wymagalnych, narastających od lat zobowiązań szpitala. Koszt spłaty pożyczki jest znacznie niższy niż odsetki za opóźnienie w płatności zaległych zobowiązań. Warto pamiętać, iż brak spłaty tych zobowiązań to nie tylko obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie, ale także realne ryzyko poniesienia wysokich kosztów sądowych w przypadku wystąpienia któregoś z wierzycieli na drogę sądową (opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego).

  Sama instytucja udzielająca pożyczki – Siemens Finance nie jest żadną instytucją parabankową, należy do ogromnej grupy kapitałowej Siemens i specjalizuje się w udzielaniu finansowania szpitalom (np. w Tarnobrzegu, Dębicy, Krośnie, Rzeszowie, Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie czy Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie).

  W ostatnim czasie w Szpitalu udało się po długich i rzeczowych rozmowach wypracować porozumienie z pielęgniarkami kończące spór zbiorowy. Personel pielęgniarski w trakcie obecnie trwającej kadencji Rady Powiatu Mieleckiego 2014-2018 otrzymał już dwukrotnie podwyżki w kwotach 100 zł brutto miesięcznie oraz 125/60 zł brutto miesięcznie do podstawy wynagrodzenia. Kolejna podwyżka udzielona zostanie od 1 października 2017 r. i również wyniesie 100 zł brutto miesięcznie. Wzrost podstawy wynagrodzenia zwiększa automatycznie wysokość zmiennych tegoż wynagrodzenia, stąd efektywnie faktyczna wysokość podwyżek jest zdecydowanie wyższa. Należy pamiętać, iż wypowiedzenie porozumienia płacowego związanego ze sporem zbiorowym w szpitalu z 2014 r. związane jest ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi w Sejmie RP dn. 8 czerwca 2017 r., kiedy przyjęta została ustawa o sposobie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która gwarantuje personelowi pielęgniarskiemu wzrosty wynagrodzeń o ustalone w tej ustawie kwoty. Finanse szpitala nie byłyby w stanie udźwignąć corocznych podwyżek zarówno z tytułu ww. ustawy jak i zawartego porozumienia.

   

  Podnoszone zarzuty dotyczące możliwości prywatyzacji szpitala są bezzasadne, krzywdzące i nie znajdują potwierdzenia w obecnym stanie prawnym. Postępowanie mające na celu sporządzenie audytu w szpitalu przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o zamówieniach publicznych, przez podmiot który wygrał to postępowanie. Podnoszone argumenty o prywatyzacji szpitali w chwili obecnej są pozbawione jakiejkolwiek argumentacji bowiem prywatyzacja szpitali jest zakazana ustawowo zgodnie ze zmianami ustawowymi wprowadzonymi przez obecny Rząd RP w ustawie o działalności leczniczej z 15 lipca 2016 r., a zarówno obecny Zarząd Powiatu jak i Dyrekcja Szpitala nigdy nie podejmowali działań mających na celu dokonanie prywatyzacji.

   

  Koszty organizacji referendum lokalnego ponoszone są zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400) pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum, czyli ze środków samorządu powiatowego w Mielcu. Nie są to małe kwoty, bowiem tylko wydatki na diety dla członków komisji wynieść mogą szacunkowo około 100 tys. złotych (do tego należy doliczyć m.in. koszty publikacji obwieszczeń, zawiadomień, wydruku kart do głosowania itp.).

   

  Procedura referendalna jest czasochłonna oraz obwarowana licznymi wymogami formalnymi, stąd należy założyć, że cała inicjatywa skończy się rozpisaniem dodatkowych wyborów samorządowych na kilka miesięcy przed kolejnymi, właściwymi wyborami, które odbędą się jesienią 2018 r., a kadencja tak wybranej rady trwać będzie maksymalnie kilka miesięcy i przypadnie na okres faktycznej kampanii samorządowej. Powodować to może ogromne zamieszanie organizacyjne oraz utrudnienia w funkcjonowaniu starostwa, jak i jednostek podległych.

   

  Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności faktyczne i prawne Zarząd Powiatu Mieleckiego uważa zgłoszoną inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mieleckiego za nieuzasadnioną, opartą o nierzetelne podstawy wskazane w uzasadnieniu oraz krzywdzącą dla dokonań wszystkich radnych obecnej kadencji powiatu mieleckiego.

   

  UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
  wróć na stronę główną

  ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

  e-mail
  hasło

  Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE