Reklama

Jakie inwestycje zaplanował Urząd Miejski w Mielcu na 2019 rok? Sprawdzamy

Opublikowano:
Autor:

Jakie inwestycje zaplanował Urząd Miejski w Mielcu na 2019 rok? Sprawdzamy - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W nowym roku miejscy urzędnicy przygotowali kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Jedna z najważniejszych to oczywiście budowa hali sportowej przy ulicy Solskiego. Co jeszcze czeka nas w 2019 roku? Na inwestycje miasto przygotowało ok 85 mln złotych.

W 2019 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:


a/ dofinansowane z budżetu państwa,: takie jak:


- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji
- Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 - podpisano umowę o dofinansowanie 9
stycznia 2018 r., realizacja projektu do listopada 2019 r.


b/ realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:


- Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz
z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"

- Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej – został złożony wniosek o dofinansowanie

- Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..:


a) ul. Św. Anny - droga przejęta wraz z dokumentacją na przebudowę sfinansowaną ze środków mieszkańców w 2017 r. Inwestycja polegająca na przebudowie
drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem . Całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 900 000,00 zł . Wydatek planowany w wys. 50 % - wkład własny

b) ul. Osiedlowa - W uzgodnieniu z Radą Osiedla inwestycja przeniesiona z roku 2018 do wykonania w 1/3 w roku 2019 i w kolejnych 2 latach . całość inwestycji
w.g kosztorysu inwestorskiego 2 500 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 850 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys.
50 % - wkład własny

c) połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową - I etap budowy połączenia ul. Korczaka z ul. Witosa wzdłuż torów . Otwarcie terenów pod zabudowę i usprawnienie
komunikacji całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 2 700 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 900 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys. 50
% - wkład własny

- Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe) – w trakcie opracowania jest dokumentacja

- Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł) - budowa nowego odcinka drogi na terenach Inwestycyjnych Wojsław - otwarcie
nowych terenów pod inwestycje w przemysł i usługi . Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania. Wydatek planowany stanowi ew. wkład własny

- Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci i młodzieży poprzez modernizację
przejść dla pieszych usytuowanych w obrębie placówek oświatowych . po uzyskaniu dofinansowania z MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wydatek planowany jako wkład własny do projektu .


- Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus – przygotowanie infrastruktury drogowej przy planowanej inwestycji

- Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – wykonanie nowej części kolumbarium

- Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy

- Modernizacja obiektów oświatowych – w ramach zadania modernizacja budynków szkół i przedszkoli

- Zakupy inwestycyjne - przedszkola – doposażenie przedszkoli

- Remont przedszkola nr 1 - Remont niezbędny jest ze względu na bardzo zły stan techniczny elewacji budynku oraz zły stan techniczny dojść do budynku
( nawierzchni chodników). Konieczny jest również zakup urządzeń zabawowych do ogrodu. Ekspertyza stanu technicznego budynku wskazuje również na konieczność
odciążenia stropodachu poprzez wykonanie lekkiego przykrycia dachem dwuspadowym. W zadaniu mieści się również opracowanie dokumentacji projektowej nowego
przedszkola nr 1

- Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7 - kontynuacja wymiany instalacji wod.-kan niezbędna jest ze względu na bardzo zły stan techniczny wspomnianej
instalacji. Wymiana instalacji pozwoli na uniknięcie ewentualnego zalania pomieszczeń i wydatkowania dodatkowych kosztów na remont.

- Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 - zakończenie inwestycji.

- Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8, - wymiana urządzeń zabawowych jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny istniejącego
wyposażenia. Gmina posiada dokumentacje projektową na modernizacje ogrodu przedszkola nr 8

- Budowa przedszkola nr 20 - budowa przedszkola miejskiego niezbędna jest ze względu na konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz
żłobkowych na terenie osiedla Smoczka oraz wyprowadzenie przedszkola ze szkoły podstawowej nr 11 do własnego obiektu celem udostępnienia sal dydaktycznych
szkole podstawowej nr 11.

- Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie) - modernizacja budynku MOPS poprzez odwodnienie pozwoli na zabezpieczenie budynku od
zalewania i przenikania wilgoci przez ściany piwnicy co pozwoli na użytkowanie pomieszczeń piwnicy i nie dopuści do degradacji obiektu,

- Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej – w roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji. Budowa
budynku wynika z zapotrzebowania na obiekty związane z pomocą społeczną. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu podjęto decyzje o jego przeprojektowaniu.

- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez
wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED . Sukcesywna wymiana do realizacji w cyklu 3 letnim .

- Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka - uzupełnienie oświetlenia ul. Krańcowej w okolicy skrzyżowania
z ul. Korczaka - poprawa widoczności i bezpieczeństwa na drogach . Wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców, ul. Dębowa - wykonanie oświetlenia w oparciu o
posiadaną dokumentację projektową

- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu - pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW na przebudowę targowisk " Mój Rynek "
Wydatek w wysokości wkładu własnego

- Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt na przebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul. Korczaka - uregulowanie granic pasa drogowego , poprawa
warunków drogowych do zakładów i firm ( droga jest w złym stanie technicznym i wymaga ciągłych nakładów na remonty ) oraz połączenie drogowe z ul. Korczaka
przejazdem przez tory kolejowe

- Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
tzw. mieszkanie + - zabezpieczenie środków zgodnie z zaciągniętym zobowiązaniem
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej –
kontynuacja zadania

- Prace renowacyjne - Pałac Oborskich - modernizacja budynku poprzez wymianę połaci dachowej na niskiej części budynku, co pozwoli na zabezpieczenie tej części
obiektu przed zalewaniem wodą deszczową i w konsekwencji jego niszczeniem

- Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu - budowa windy osobowej niezbędna jest ze względu na umożliwienie osobom niepełnosprawnym lepszego
dostępu do budynku domu kultury

- Zakupy inwestycyjne MOSIR - wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja

- Remont basenów otwartych - remont wieży, schodów, kratki przelewowe, basen średni – wykonanie niecki ze stali nierdzewnej) - ze względu na zły stan techniczny
zachodzi konieczność remontu niecek basenowych - Etap I

- Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr - remont basenów wynika z zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w
Mielcu.

- Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa – zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie PublicznoPrywatnym

- Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenie MOSiR w Mielcu - zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

- Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR – kontynuacja realizacji zadania z roku 2018.

c/ inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowa zaplecza technicznego MKS) – kontynuacja zadania

- Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej – wykonanie II etapu przebudowy budynku pozwoli na
uruchomienie na parterze budynku usług dla celów społecznych

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - celem projektu, jest poprawa jakości środowiska miejskiego na
terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez uporządkowanie i udostępnienie terenów zieleni w obszarze Parku Kazimierza Wielkiego oraz tworzonego parku na Smoczce.

- Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenie niskiej emisji z budynków
mieszkalnych

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenie
niskiej emisji z budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta
w I kwartale 2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacja
zakresu rzeczowego.

- Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele - ograniczenie niskiej emisji
z budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w I kwartale
2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacja zakresu
rzeczowego.

- Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec – Złożono wniosek o dofinansowanie. W lutym 2019 r. Planowane jest
ogłoszenie wyników konkursy, okres realizacji projektu to 01.03.2019 do III kwartał 2021 r. Zakres rzeczowy projektu wchodzą trzy zadania:

1) budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przyłącza
energetycznego na potrzeby pompowni wód deszczowych, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, przebudowa instalacji oświetlenia
zewnętrznego – obiekt: ulice Solskiego, Kusocińskiego  (tereny sportowe – obok boiska treningowego),

2) budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowa
istniejącego
wodociągu, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, obiekt: ulica Solskiego (pod projektowanym parkingiem w rejonie Hotelu Polskiego –
błonia),

3) przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową rowu ZłotnickoBerdechowskiego dz. nr 326 obr. Stare Miasto zlokalizowanego przy ulicy Wspólnej w Mielcu.
- Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu –
kontynuacja zadania. Zakres projektu obejmuje: modernizację i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, zakup wyposażenia bibliotecznego oraz sprzętu multimedialnego i teleinformatycznego, dostosowane infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE