Reklama

Ogłoszenia SMS

Regulamin serwisu SMS ogłoszenia dostępny jest poniżej informacji graficznych oraz jest do pobrania w dziale ZAŁĄCZNIKI o nazwie Załącznik 1.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem serwisu SMS ogłoszenia jest Agencja Wydawniczo Reklamowa Korso z siedzibą w Mielcu, ul. Biernackiego 1.
 2. Organizator  działa na zlecenie własne. 
 3. Serwis SMS ogłoszenia działa 24h przez 7 dni w tygodniu,
 4. Udział w serwisie jest dobrowolny.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SMS OGŁOSZENIA

 1. Uczestnikiem serwisu SMS ogłoszenia  może być  każda osoba, która posługuje się telefonem komórkowym i ma prawo wysyłać SMS Premium. 
 2. Serwis polega na wysłaniu treści ogłoszenia drobnego poprzez sms na podany numer. Każde ogłoszenie zgłoszone sms-em do piątku do godz. 12-ej zostanie wyemitowane w kolejnym wydaniu Korso.
 3. Jeden sms równa się jednej emisji ogłoszenia drobnego.
 4. W SMS Premium dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych. SMS ogłoszenie musi zawierać ściśle określoną treść przez organizatora. Nie może zawierać polskich znaków.  
 5. Aby skorzystać z serwisu, należy wysłać sms na numer 7955  o treści KORSO, z numerem kategorii ogłoszenia oraz treścią ogłoszenia, które oddzielić należy kropką.
 6. Ogłoszenie zostanie wyemitowane na stronie, na której publikowane będą ogłoszenia drobne w gazecie Korso po weryfikacji przez moderatora.
 7. Przesłanie SMS-a Premium jest dobrowolne i oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Koszt smsa na numer 7955 wynosi 9,00 zł netto – 11,07 zł z VAT.
 9. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS ogłoszenia, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie ogłoszenia. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS.
 10. W serwisie SMS ogłoszenia uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane na numery SMS Premium o wskazanej treści przez organizatora. 
 11. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa  o  zarejestrowaniu prawidłowego  SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
 13. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia  telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
 14. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach głosowania.
 15. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin jest dostępny w siedzibie Korso.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania z serwisu SMS ogłoszenia określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Załączniki: